Terugkoppeling enquête

Beste dorpsbewoners,

Vorig jaar hebben wij een enquête gehouden over de rotonde Pr. Willem Alexanderstraat / Middelkampseweg. Allereerst iedereen hartelijk dank voor de input.

De uitslag van de enquête hebben wij aangeboden bij de gemeente. De enquête is door de gemeente in behandeling genomen en er zijn verkeersdeskundigen aangesloten bij de dorpsraad vergadering. Hier hebben wij de punten verder toe kunnen lichten.

Vervolgens is de gemeente met onderstaand antwoord gekomen en wij willen dit graag met jullie delen,

Uit de enquête van de dorpsraad Gameren blijkt dat sommige bewoners zich zorgen maken over de veiligheid op de rotonde Middelkampseweg – Prins Willem-Alexanderstraat. Met name de fietsafslag richting de dorpskern wordt als te krap, onwenselijk en onvoldoende verlicht ervaren. We begrijpen uw zorgen en waarderen het dat u deze aan ons heeft gemeld.

 Naar aanleiding van de enquête zijn wij in gesprek gegaan met u en hebben wij de rotonde bestudeerd. Hieruit is gebleken dat het ontwerp is goedgekeurd door een verkeersveiligheidsdeskundige van de politie en er voldoende verlichting aanwezig is.  Wij begrijpen dat de normen niet altijd overeenkomen met de gewenste situatie. Helaas kan er vanwege de beperkte ruimte rondom de rotonde niet worden voldaan aan het wensbeeld van een apart fietspad of een trottoirstrook. Gelukkig is uit de ongevallenregistratie gebleken dat er sinds de aanleg van de rotonde geen ongevallen meer zijn geregistreerd. In de jaren daarvoor waren er regelmatig aanrijdingen. Wij zien dus een grote verbetering van de situatie door de aanleg van de rotonde.

 Tot slot zijn wij voornemens om ten noorden van de rotonde op de drempel een zebrapad te realiseren (zie gele markering op onderstaande afbeelding). Deze oversteek ligt op de looproute van (Oost-)Gameren naar de supermarkt. Met een zebrapad kunnen voetgangers veilig oversteken met als bijkomend voordeel dat automobilisten extra geattendeerd worden op de aanwezigheid van andere verkeersdeelnemers nabij de rotonde.

Met vriendelijke groet,

Commissie verkeer en veiligheid