Waarom en waarvoor

Waarom en waarvoor is er een dorpsraad? De gemeente Zaltbommel wil bereiken dat de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorpen en wijken wordt vergroot, waarbij inwoners aan de slag gaan in de eigen woonomgeving. Dit wil de gemeente bereiken met Dorps en wijkgericht werken

Wat is een dorpsraad?

Een dorpsraad bestaat uit een groep vrijwilligers. Zij zetten zich samen in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp te behartigen. De dorpsraad is een gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners in eigen dorp. Communicatie en draagvlak binnen het eigen dorp is hierbij van groot belang. De dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over de leefomgeving. De dorpsraad is geen extra bestuurslaag of politiek orgaan.

Taken van een dorpsraad op een rij

Een dorpsraad heeft de volgende taken:

In deze rij staat bewust geen klachtenafhandeling. Heeft u klachten klik dan hier.

Dorpsraad Gameren

Maar waarom hebben wij met elkaar zin om de Dorpsraad Gameren vorm en inhoud te geven en hoe ziet dat er dan uit?

Missie

Gezamenlijk hebben we een missie geformuleerd: Samen genieten in Gameren

We willen nu en in de toekomst kunnen blijven genieten in Gameren. Daarom gaan we met elkaar in dialoog over wat genieten dan voor ieder is. Wanneer is het goed (genoeg), wat kan er beter. Waar(door) ontstaan er problemen? Wat is daar dan tegen te doen? En dit binnen de mogelijkheden van de dorpsraad, zoals door de gemeente gefaciliteerd.

We richten ons op informatie over ontwikkelingen die Gameren op de (middel) lange termijn kunnen beïnvloeden en doen dit zo transparant mogelijk. Als we van plannen horen, proberen we mee te denken over oplossingen, liefst voordat de besluiten zijn genomen. We zijn geen politiek orgaan. Alles wordt behandeld vanuit de gedachte: “Wat is optimaal voor Gameren?”. Zodat wij ook later nog kunnen zeggen: Samen genieten in Gameren!

Visie

De dorpsraad zet zich in om in Gameren leefbaarheid te benoemen en voorbeelden daarvan in beeld te brengen. Veranderingen maken we bespreekbaar om zo een aanleiding te geven om Gameren samen leefbaar te houden. Denk hierbij onder andere aan de verkeerssituatie bij de School met de Bijbel. Samen met de bewoners zorgen voor Gameren. Leefbaarheid is iets van ons allemaal. De maatschappij is in ontwikkeling, Gameren leefbaar houden is dus een proces van continu verbeteren.

De dorpsraad wil ideeën van bewoners bundelen, richting geven en indien mogelijk omzetten in daden. Ieders individuele wens is het uitgangspunt. De gezamenlijke rode draad die we daaruit kunnen vormen voor Gameren bepaalt de keuzes, die we namens ons allemaal maken.

Het is voor de dorpsraad dus belangrijk dat u uw individuele visie op Gameren of uw wensen kenbaar maakt. Daaruit zoeken we de combinaties met de ontwikkelingen die we vanuit de gemeente Zaltbommel ervaren. Door selecteren en prioriteren kiezen we de onderwerpen waar we ons met elkaar voor gaan inzetten. We zoeken daarbij ook de andere dorpsraden of dorpsplatforms binnen de gemeente Zaltbommel op, om van elkaars inzet gebruik te maken waar dat kan.

Het is belangrijk dat u reageert op de onderwerpen die wij behandelen en dat u als het mogelijk is, aangeeft dat u wilt helpen bij bepaalde activiteiten. Maar ook uw reactie op onze enquête is voor ons waardevol. De Dorpsraad coördineert en organiseert mogelijke onderwerpen, maar de uitvoering zullen we zo veel mogelijk met andere bewoners doen, dus met u of jullie zelf! Dit vergroot het draagvlak en dit verlicht de inspanning: “Vele handen maken licht werk”. Wij rekenen op alle inwoners van Gameren, dan kunnen u en jullie op ons rekenen!